Algemene Voorwaarden voor De Hemmen

Algemene Voorwaarden voor De Hemmen

Artikel 1: Definities

 1. Boerderijwinkel: De Hemmen, gevestigd te Makkum, Friesland.
 2. Consument: Elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Hemmen.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbod

 1. Alle aanbiedingen van De Hemmen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
 2. De Hemmen kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, of een deel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4: De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De Hemmen bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5: Prijzen en Betaling

 1. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Betaling dient te geschieden volgens de betaalmethoden die zijn aangegeven tijdens het bestelproces.
 3. De Hemmen is gerechtigd de prijzen te wijzigen, maar dit heeft geen invloed op de lopende overeenkomsten.

Artikel 6: Levering

 1. De Hemmen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Artikel 7: Klachten en Garantie

 1. De Hemmen hanteert een garantie op smaak en kwaliteit van het product mits deze direct na ontvangst worden bewaard volgens de adviezen van De Hemmen.
 2. Klachten over zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na ontvangst te worden gemeld.

Artikel 8: Persoonsgegevens

 1. Uw gegevens zijn nodig om uw bestellingen en betalingen af te handelen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 2. De Hemmen kan uw gegevens gebruiken voor klantgerichte marketing.

Artikel 9: Toepasselijk Recht en Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van De Hemmen.

Deze voorwaarden bieden een overzicht van de rechten en plichten van zowel De Hemmen als de consument. Door een bestelling te plaatsen, gaat de consument akkoord met deze voorwaarden. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met De Hemmen via de contactgegevens op de website.